ประกาศเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 พิมพ์
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:16 น.

ประกาศเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 และ กค 0410.3/ว 38 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2018 เวลา 14:59 น.